Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Januari 2017

BBQclass.nl – Vlinderlaan 43 – 5691RK – Son en Breugel
Telefoon: +31(0) 610271799
E-mail: info@bbqclass.nl
KvK: 17206449 NL817985839B01
BTW: NL817985839.B01

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bbqclass.nl met derden (“Koper”) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing. Het door koper accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3. Al hetgeen in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bbqclass.nl wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door Bbqclass.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Overeenkomsten

1. De prijzen van alle offertes van Bbqclass.nl zijn vast gedurende de looptijd van het aanbod, behoudens tussentijdse wijzigingen in B.T.W. tarieven. Bbqclass.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment haar leveringsvoorwaarden te wijzigen.

2. Bestellingen geschieden door middel van het door koper invullen van een online bestelformulier, of het doen van een bestelling per email, telefoon of post. De bestelling houdt een voor koper bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst in. Het aanbod wordt geacht te zijn gedaan wanneer het Bbqclass.nl heeft bereikt.

Artikel 3. Conformiteit

1. De beschrijvingen en specificaties van het bestelde product/dienst zijn gebaseerd op de informatie van het betreffende product. Hiervan kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 4. Prijzen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief B.T.W. voor workshops op mijn werk locatie te Son en Breugel daar buiten wordt 6% btw in rekening gebracht voor een barbecue of bbq workshop, class, live catering, privés kok, catering etc.

2. Alle genoemde prijzen, gelden slechts voor bestellingen binnen Nederland, en slechts op het tijdstip van de bestelling. Bbqclass.nl is gerechtigd alle prijzen op elk moment aan te passen, waarmee de daarvoor gehanteerde prijzen automatisch komen te vervallen. Slechts de op het moment van de bestelling vermelde prijzen zijn geldig.

3. Indien de prijzen in de periode gelegen tussen de bestelling en de levering, c.q. de uitvoering van de overeenkomst stijgen, is koper gerechtigd de bestelling te annuleren of (naar zijn keuze) de overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na mededeling van de prijsverhoging op Bbqclass.nl.

Artikel 5. Bedenktijd

Annuleren of wijzigen bestelling

Wilt u een reeds geplaatste bestelling wijzigen of annuleren, binnen 5 werkdagen voor het event worden er kosten doorberekend, Is het meer dan 5 werkdagen, dat kan! Neem dan direct contact met ons op. U kunt ons bereiken op nummer 06-10271799.

Zijn er reeds bestellingen gedaan voor uw bbqclass? Dan worden de kosten van de inkoop van het reeds aanbetaalde bedrag afgetrokken en de rest wordt terug geboekt.

Artikel 6. Betaling, Opschorting en Verrekening

1. Betaling geschied via de website, factuur of in cash bij aanvang van workshop. Betaling geschiedt in beginsel op de wijze zoals door koper geïndiceerd bij de bestelling.

2. In bepaalde gevallen, naar vrije keuze van Bbqclass.nl, kan aan ondernemingen worden geleverd tegen betaling achteraf. Indien een van deze wijzen van betaling is overeengekomen, is de vordering van Bbqclass.nl evenwel direct na het sluiten van de overeenkomst opeisbaar.

3. Alle betalingen geschieden zonder enige vorm van verrekening, inhouding of opschorting, uit welken hoofde dan ook, behoudens indien en voor zover de betreffende vordering van koper door Bbqclass.nl wordt erkend of deze anderszins is vast komen te staan.

3. Alle betalingen geschieden zonder enige vorm van verrekening, inhouding of opschorting, uit welken hoofde dan ook, behoudens indien en voor zover de betreffende vordering van koper door Bbqclass.nl wordt erkend of deze anderszins is vast komen te staan.

4. Aan de bestelling kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Bbqclass.nl

5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden van rechtswege in verzuim, en vanaf die dag een rente van 2% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het openstaande bedrag.

6. Bbqclass.nl is gerechtigd om, indien koper met enige betaling waartoe hij is gehouden in gebreke blijft de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, of deze te ontbinden.

7. Koper is niet gerechtigd enige verplichting tot betaling of terug levering op te schorten in afwachting van nakoming van een verplichting door Bbqclass.nl, tenzij beide verplichtingen voortvloeien uit (ontbinding van) dezelfde overeenkomst.

Artikel 7. Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten is Bbqclass.nl in geval van overmacht gerechtigd, naar haar keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan koper, zonder dat Bbqclass.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bbqclass.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Privacy

1. Bbqclass.nl behandelt alle gegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Alle door kopers verstrekte gegevens worden uitsluitend door Bbqclass.nl gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze Voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van Bbqclass.nl noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.

Artikel 9. Overige Bepalingen

1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht, of om enige andere reden buiten toepassing wordt gelaten, dan blijft de geldigheid van deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de ongeldige bepaling worden vervangen voor een door Bbqclass.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.

2. Bbqclass.nl is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.